051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Srebrenica

Misija: Udruženje Sara-Srebrenica osnažuje i podstiče pojedince i grupe građana da efikasno koriste dostupne resurse i zajednički doprinose društvenom i ekonomskom razvoju.
Ciljne grupe: Fokus rada usmjeren je na žene i mlade, ali takođe provode projekte sa članovima mjesnih zajednica, nezaposlenim kategorijama, povratničkom populacijom i različitim marginalizovanim grupama;
Udruženje „Sara-Srebrenica“ jedna je od prvih NVO koja je nastala na inicijativu lokalnih osnivača, ujedinjenih u želju za pozitivnim promjenama u Srebrenici i regionu. Osnovani su u maju 2000. godine, iako su aktivističke inicijative neformalne grupe krenule još početkom 1999. godine, sa osnovnom idejom unaprijeđenja kvaliteta života marginaliziranih kategorija, posebno mladih i žena, tako da je u ovom domenu pružala adekvatnu podršku navedenim kategorijama, razvoju lokalne zajednice i podizanju svijesti pripadnika lokalne zajednice o neophodnosti usvajanja naprednih i pozitivnih ideja.
Početna zamisao bila je stvoriti mjesto na kojem će se okupljati mlade i žene i pomoći im da ostvare svoje ideje kroz inicijative koji će doprinjeti stvaranju nove društvene vrijednosti, pozitivne energije i poboljšanju uslova života u lokalnoj zajednici. Kroz dugogodišnji rad, uz pomoć donatorskih sredstava i različitih zainteresovanih strana, udruženje „Sara“ izgradilo je imidž i postalo priznata i prepoznatljiva NVO koja je svojim djelovanjem uspjela da na jednom mjestu okupi mlade i žene i pruži različite sadržaje edukativnih programa. Usmjereni su na razvoj zajednice i podizanje svijesti pripadnika zajednice o neophodnosti usvajanja naprednih i pozitivnih ideja. U skladu sa strateškom orijentacijom provode projekte koji uključuju cjeloživotno učenje, razvoj uz učešće zajednice i volonterske inicijative.

U bazi Lokalnog volonterskog servisa Srebrenica je registrovano 92 volontera; izdatih 65 knjižica (zaključno sa septembrom 2021. godine). Realizovano je preko 20 volonterskih programa i više stotina volonterskih inicijativa u preko 15 gradova u BiH. Opština Srebrenica nagradila je Udruženje“Sara“ priznanjem za najbolje prakse uključivanja volontera.
Udruženje implementuje projekte kroz 4 programa, zahvaljujući osoblju Udruženja, stručnim saradnicima, volonterima (uz dobro razvijenu mrežu Lokalnog volonterskog servisa), partnerima, uz podršku opština u regiji, međunarodnih organizacija i građana. Programi u okviru Udruženja „Sara“ su:
1. Razvoj zajednice;
2. Cjeloživotno učenje;
3. Lokalni volonterski servis;
4. Organizacioni razvoj.

KONTAKTIRAJTE NAS

Srebrenica - Kontakt informacije

ADRESA

Srebreničkog odreda bb,
75430 Srebrenica

TELEFON

065 440 620

E-MAIL

sarasrebrenica2000@gmail.com