051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Zakonski okvir

Zakonski okvir (prema Zakonu o volontiranju Republike Srpske)

Volontiranje je aktivnost od opšteg interesa kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volontiranjem se stiču iskustva i vještine potrebne i korisne za aktivno učešće u društvu, lični razvoj i opšte dobro.

Ko može biti volonter?

Volonter može biti svako fizičko lice starije od 15 godina koje u Republici Srpskoj obavlja volonterske usluge u skladu sa Zakonom o volontiranju.

Ko može biti organizator volontiranja?

Organizator volontiranja može biti, pod uslovom da je registrovan ili nadležan na teritoriji Republike Srpske:
1. svako pravno lice registrovano u skladu sa propisima koji regulišu rad udruženja i fondacija,
2. republički organ uprave,
3. organ jedinice lokalne samouprave,
4. javna ustanova,
5. privatna ustanova koja se bavi zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i vaspitanjem,
6. vjerska zajednica.

Privredno društvo, odnosno javno preduzeće može da bude organizator volontiranja u skladu sa ovim zakonom ako:

– kao organizator angažuje svoje zaposlene kao volontere,

– zaposleni dobrovoljno volontiraju,

– organizuje volontiranje svojih zaposlenih za opšte dobro, odnosno dobro drugog lica na poslovima van djelatnosti i prostorija privrednog društva, odnosno javnog preduzeća i u saradnji sa bilo kojim organizatorom volontiranja,

– se obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti ne stiče dobit,

– se volontiranjem ne zamjenjuje rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću i

– se volontiranje obavlja u toku radnog vremena, a radnicima koji žele da učestvuju u volonterskim aktivnostima poslodavac odobri korišćenje plaćenog odsustva za te namjene.