051 928 126

rs.volonterski.servis@gmail.com

Udruženje građana BiosPLUS

Lokalni volonterski servis Derventa osnovan je 20.4.2011. godine radi promocije principa volonterizma u skladu sa Zakonom i procedurama. Osnovan je na osnovu statuta Udruženja građana „BiosPLUS“ Derventa na osnovu čega koristi tehničke i finansijske kapacitete.

Udruženje građana „BiosPLUS“ Derventa je dobrovoljna, humanitarna, neprofitna, multietnička, nestranačka i nevladina organizacija, koja okuplja osobe sa i bez invaliditeta, roditelje, odnosno staratelje djece sa invaliditetom, te pravna i fizička lica, koji dobrovoljno pristupe odnosno učlane u Udruženje radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili ciljeva u skladu sa Statutom.

Udruženje okuplja i organizovano djeluje na rješavanju dijela problema lica sa tjelesnim ili kombinovanim onesposobljenjem u ostvarivanju zajedničkih interesa svojih članova. Udruženje je upisano kod Osnovnog suda Doboj u registar broj Rn F1-31/02 od 24.4.2002. (“Sl.Glasnik RS 52/01) – Matični broj 11060315 – Šifra djelatnosti: 91330 – JIB: 4403112030001

Prema odredbama Statuta aktivirane su organizacione jedinice:

 • Kancelarija za pomoć licima sa invaliditetom
 • Centar za kreativni rad – Atelje za slikanje na staklu i keramici – Etno radionica za ručno tkanje
 • Lokalni volonterski servis Derventa

Rad Udruženja je javan. Osnovni ciljevi i zadaci su:

 • borba za ljudska prava i slobode onesposobljenih lica u skladu sa Standardnim pravilima Organizacije Ujedinjenih Nacija i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom;
 • ostvarivanje i unapređenje socijalnog,ekonomskog i kulturnog položaja članova udruženja;
 • podsticanje naučnih, tehničkih i sportskih aktivnosti;
 • usmjeravanje na prevenciju invalidnostii u potpunoj zaštiti onesposobljenih lica-članova,
 • okupljanje članova kako bi se stvorili što bolji uslovi za puno angažovanje u svim segmentima života i izjednačavanju mogućnosti rada i aktivnog djelovanja;
 • razvijanje ličnih i radnih sposobnosti u skladu sa njihovim fizičkim sposobnostima i vještinama, na rješavanju problema nezaposlenosti i ekonomskog osnaživanja,
 • prezentovanje problema radi rješavanja arhitektonskih i drugih barijera u lokalnoj zajednici.
 • obuka volontera za personalnu asistenciju i podršku u projektima radi povećanja kapaciteta.

Podržavamo borbu za ljudska prava i slobode lica sa invaliditetom, integraciju u društvo bez predrasuda i barijera. Zainteresovani smo posebno za kontakte sa zainteresovanim organizatorima volontiranja u interakciji sa zainteresovanim volonterima sa određenim kompetencijama što se najčešće definiše i ugovorom o volontiranju.

Specifična prava i obaveze organizatora volontiranja i volontera:

 • Organizator volontiranja se obavezuje da će volonterima pružiti informacije neophodne za obavljanje ugovorenog volontiranja.
 • Organizator volontiranja se obavezuje da će volonterima odrediti kontakt osobu za sve neophodne informacije ili pomoć prije početka i tokom volontiranja (supervizija).
 • Organizator volontiranja će volonteru obezbjediti neophodne materijale za rad.
 • Organizator volontiranja se obavezuje da će volonteru izdati potvrdu i upisati istinite podatke o izvršenom volontiranju koji će uključivati mjesto, vremenski period i satnicu volontiranja, opis aktivnosti koje je volonter izvršio.
 • Period volontiranja i volonterska pozicija se evidentira u volonterskoj knjižici, koju potpisuje i ovjerava ovlašteno lice organizatora volontiranja.
 • Volonteru se može dodjeliti naknada za troškove prevoza, osvježenja ili nagrada prema odluci organizatora volontiranja.
 • Volonter se obavezuje da volontiranje izvrši u skladu sa ovim Ugovorom i smjernicama organizatora volontiranja.
 • Volonter će volontiranje izvršiti u planirano vrijeme i sa punom odgovornošću.
 • Volonter je obavezan učestvovati na evaluaciji izvršenog volontiranja.
 • Volontiranjem se neće proizvoditi troškovi za izvršioca volontiranja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Derventa - Kontakt informacije

TELEFON

053/311-311
061/168-660

E-MAIL

biosplus_d@yahoo.com
ugbiosplus@gmail.com

WEB SITE

www.biosplus.org