Istraživanja

Na ovoj stranici možete preuzeti istraživanja koja su rađena u vezi sa volontiranjem, kako na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako i zemljama u okruženju.

1. Volonterizam i javne institucije (2004) – dostupno samo na engleskom jeziku.
Istraživanje “Volonterizam i javne institucije” analizira i komparira situaciju u regionu zapadnog Balkana po pitanju zakonske regulative o volonterizmu, a njen sadržaj služi kao podrška institucijama i civilnom sektoru da u narednom periodu unaprijedi zakonsko tretiranje volontera. U knjizi su predstavljeni rezultati ankete sprovedene među upošljenicima javnih institucija u regionu, koja analizira pitanje otvorenosti i interesovanja institucija za uključivanje volontera u svoj rad.

2. Mi možemo. Mi volontiramo. (2007) – dostupno samo na engleskom jeziku.
Istražicvanje “Mi možemo. Mi volontiramo.” se bavi istraživanjem uticaja volonterskih kampova na razvoj pro-socijalnih vještina, te samim tim na povećanje mogućnosti za zapošljavanje. Istraživanje je realizovano od strane Mreže mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) u saradnji sa ProMENTE iz Sarajeva.

3. Pro sociijalna dimenzija volontiranja u Bosni i Hercegovini (2011) – dostupno na lokalnom jeziku.
Istraživanje u okviru koje je ispitano da da li postoji, i u kojem obimu je prisutan, uticaj volontiranja na razvoj socijalnih kompetencija, prosocijalnih osobina ličnost i kritičkog rasuđivanja među ispitanicima različitih uzrasnih grupa. Takođe, istraživanje je ispitivalo nivo zastupljenosti socijalne distance prema vulnerabilnim grupama stanovništva među volonterima i nevolonterima.