Ј А В Н И П О З И В за предлагање кандидата за додјелу Републичке награде за волонтирање за 2018. годину

  • -

Ј А В Н И П О З И В за предлагање кандидата за додјелу Републичке награде за волонтирање за 2018. годину

Category : Vijesti

Министарство породицe, омладинe и спортa позива правна и физичка лица у Републици Српској да предложе кандидате за додјелу Републичке награде за волонтирање у Републици Српској за 2018. годину. У складу са Правилником о додјели републичке награде за волонтирање, приједлог организатора волонтирања као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити физичка и правна лица заинтересована за волонтирање, а приједлог волонтера-појединца као кандидата за додјелу Републичке награде могу доставити само организатори волонтирања.
Организатор волонтирања у складу са чланом 9. Закона о волонтирању може бити, под условом да је регистрован или надлежан на територији Републике:
а) свако правно лице регистровано у складу са прописима који регулишу рад удружења и
фондација,
б) републички орган управе,
в) орган јединице локалне самоуправе,
г) јавна установа,
д) приватна установа која се бави здравственом заштитом, образовањем и васпитањем,
ђ) вјерска заједница и
е) привредно друштво, односно јавно предузеће ако:
– као организатор ангажује своје запослене као волонтере,
– запослени добровољно волонтирају,
– организује волонтирање својих запослених за опште добро, односно добро другог лица на пословима ван дјелатности и просторија привредног друштва, односно јавног предузећа и у сарадњи са било којим другим организатором волонтирања наведеним
под тачкама од а) до ђ),
– се обављањем волонтерских услуга и активности не стиче добит,
– се волонтирањем не замјењује рад запослених и других радно ангажованих лица у привредном друштву, односно јавном предузећу и
– се волонтирање обавља у току радног времена, а радницима који желе да учествују у волонтерским активностима послодавац одобри коришћење плаћеног одсуства за те намјене.

Волонтер, у складу са чланом 8. Закона о волонтирању, може бити свако физичко лице старије од 15 година које у Републици Српској обавља волонтерске услуге у складу са Законом о волонтирању.
Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за организатора волонтирања узеће се у обзир сљедећи критеријуми:
1) да су активности које спроводи организатор волонтирања од општег интереса за Републику Српску и да се њима доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва,
2) број спроведених волонтерских активности у текућој години,
3) број укључених волонтера и њихова генерацијска разноликост при спровођењу активности или пројеката и
4) измирене све обавезе према Министарству.

Приликом одлучивања о добитнику Републичке награде за волонтера-појединца узеће се у обзир сљедећи критеријуми:
1) број волонтерских сати у текућој години,
2) учешће у реализацији већег броја волонтерских активности или пројеката у текућој години и
3) рад на укључивању нових волонтера у најближој заједници (разред, школа, факултет, радна организација и слично).
Републичка награда која се додјељује организаторима волонтирања састоји се од плакете и новчаног износа у висини од четири просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.
Републичка награда која се додјељује волонтерима-појединцима састоји се од медаље и новчаног износа у висини од двије просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.

Апликационе форме за подношење пријаве кандидата за најбољег волонтера и најбољег организатора волонтирања могу се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net – Mинистарства – Министарство породицe, омладинe и спортa – Документи). Апликациону форму је потребно доставити поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука, а најкасније до 16.11.2018. године, са назнаком „Републичка награда за волонтирање“. Поред наведеног, попуњену апликациону форму је потребно доставити и у електронској форми на e-mail: j.karic@mpos.vladars.net. Непотпуни и неблаговремено достављени приједлози неће се узети у разматрање.

Министар породице, омладине и спорта ће именовати трочлану комисију, која након разматрања пристиглих приједлога доставља записник са приједлогом волонтера и организатора волонтирања за додјелу Републичке награде. Одлуку о додјели Републичке награде доноси министар, у складу са Законом. Републичка награда за волонтирање ће се додијелити поводом обиљежавања 5. децембра Међународног дана волонтера.
Број: 20.06/ 401-2180 /18                                                                  М И Н И С Т Р И Ц А
Дана: 29.10.2018. године
Др Јасмина Давидовић