POZIV ZA DOSTAVU PONUDE TRENERSKIH USLUGA

 • -

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE TRENERSKIH USLUGA

Category : Vijesti

Projekat ,, Neformalna edukacija o volontiranju u obrazovnim institucijama Republike Srpske”

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE TRENERSKIH USLUGA

 

POZADINA PROJEKTA

Program rada VSRS-a usklađen je sa Strategijom za unaprijeđenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj za period od 2014-2018. godine.

Generalni cilj Strategije je pružanje podrške održivoj promociji i razvoju volontiranja, te povećanju volonterskog angažmana u Republici Srpskoj. Ovaj geneneralni cilj se ostvaruje kroz sljedeća četiri strateška pravca i njihove ciljeve, a čime će odgovoriti i na identifikovane poteškoće i probleme u promociji i razvoju volontiranja u Republici Srpskoj:

 1. Pravna regulativa volontiranja;
 2. Volonterska infrastruktura;
 3. Volontiranje u sistemima formalnog i neformalnog obrazovanja;
 4. Promocija volontiranja.

Ovaj poziv za trenerske usluge se odnosi na gore navedeni projekat koji se realizuje u svrhu doprinosa ostvarenja Strateškog pravca 3 (Volontiranje u sistemima formalnog i neformalnog obrazovanja).

Strateški cilj navedenog strateškog pravca 3:

Uspostavljeni okviri i metodologija za prenos znanja, iskustava i informacija o volontiranju u sistemima formalnog i  neformalnog obrazovanja, te jasno pozicionirana uloga volontiranja u procesima cjeloživotnog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Mjere i aktivnosti u sklopu navedenog strateškog cilja:

 • Planiranje i realizacija neformalne edukacije o volontiranju u obrazovnim institucija Republike Srpske.

Cilj mjere: razviti i primijeniti odgovarajuće modele neformalne edukacije  o volontiranju u obrazovnim institucijama Republike Srpske da bi se omogućilo širenje kulutre volontiranja među mladima i povećao broj volontera.

 • Razvoj i implementacija programa i aktivnosti volontiranja učenika i studenata u Republici Srpskoj.

Cilj mjere: pružiti podršku programima i aktivnostima volontiranja učenika i studenata , a u skladu sa Zakonom o volontiranju i Zakonom o visokom obrazovanju. Zakonska regulativa omogućava sticanje ECTS bodova putem volontiranja, a samo volontiranje studenata u programima i aktivnostima koje su usko povezane sa njihovim studijama omogućava sticanje praktičnih znanja  i razvoj kompetencija koje povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu rada

 

OPIS TRAŽENIH TRENERSKIH USLUGA

Izabrani trener će biti odgovoran za pripremu i isporuku treninga za trenere namjenjenog predstavnicima lokalnih volonterskih servisa, članica VSRS-a. Navedeni trening ima za cilj da učesnike treninga uvede i obuči za planiranje i realizaciju seta radionica za srednjoškolce u oblasti volontiranja, te pružanje podrške srednjoškolcima u razvoju i realizaciji lokalnih volonterskih projekata koji će biti podržani projektom.

Trening je planiran da se realizuje u okviru dva puna radna dana u Banjaluci, a svi zainteresovani koji će podnositi svoje ponude su obavezni da pripreme i podnesu kompletnu metodologiju treninga koja mora biti razvijena na osnovu Priručnika za razvoj volontiranja u obrazovnim institucijama (Anex 1)

MINIMALNO ISKUSTVO I KVALIFIKACIJE

 • Završen fakultet ili ekvivalent radnog iskustva u minimalnom trajanju od 5 godina;
 • Dokazano iskustvo i uspješnost isporuke trenerskih usluga sa primarnim fokusom na oblast volontiranja i pripreme/realizacije projekata;
 • Odlične komunikacijske vještine, te sposobnosti analiziranja i izvještavanja.

APPLIKACIONI SET I ROK ZA PODNOŠENJE ISTOG

U tom smislu, aplikacioni paket zainteresovanih kandidata treba da se sastoji od slijedećih dokumenata:

 • Motivaciono pismo sa priloženim CV-om i referencama o prethodno isporučenim trenerskim uslugama sa primarnim fokusom na oblast volontiranja i pripreme/realizacije projekata;
 • Prijedlog metodologije treninga koja uključuje agendu treninga, narativni opis metodologije i materijali koji će se koristiti tokom isporuke treninga (ppt prezentacije, handouts i drugi relevantni materijali);
 • Finansijska ponuda za isporuku trenerskih usluga po danu angažmana, a imajući u vidu da su planirana ukupno 4 dana angažmana, a koji uključuju:

-1 dan priprema treninga;

-2 dana isporuka treninga;

-1 dan priprema i podnošenje izvještaja o realizovanim trenerskim uslugama.

 

Napomena: u slučaju da izabrani trener nije iz Banjaluke, troškove smještaja tokom treninga obezbjeđuje VSRS, dok putni troškovi padaju na teret izabranog trenera.

 

Rok za dostavu aplikacionog seta je 15.10.2018. godine do 17 časova u štampanoj formi na adresi VSRS-a:

Volonterski servis Republike Srpske

Lazarička 2

78 000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

Na koverti, pored naziva i adrese pošiljaoca, mora biti obavezno naznačeno:

“PRIJAVA ZA PRUŽANJE TRENERSKIH USLUGA”

“NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA”

INDIKATIVNI VREMENSKI OKVIR

Period angažmana izabranog trenera će biti 1 – 30.11.2018. godine, a u okviru kojeg će biti pripremljen i isporučen navedeni trening. Datumi treninga će biti naknadno definisani u dogovoru sa izabranim trenerom i učesnicima treninga.

OSTALE INFORMACIJE

U slučaju potrebe daljih pojašnjenja ovog poziva, potencijalni kandidati imaju pravo poslati svoj upit elektronskim putem do 20.09.2018. godine na slijedeću e-mail adresu: vsrs@volonterskiservisrs.net.

VSRS će odgovore na postavljena pitanja poslati najkasnije u roku od 5 dana nakon definisanog roka za upite ili 25.09.2018. godine.